Kompletné podmienky služby

1. Základné ustanovenia

Tieto podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami a to na jednej strane spoločnosť E-comm invest s.r.o. IČO: 50 618 512  DIČ: 2120396322 so sídlom Svätoplukova 3, 903 01 Senec, ako poskytovateľ (ďalej už len “poskytovateľ") a na strane druhej objednávateľ (ďalej už len “objednávateľ”) o poskytovaní služby „Možnosť vrátiť tovar do 60 dni“ (ďalej len „služba“). Tieto podmienky sa uplatňujú na objednávky so zakúpenou službou. Služba nadobúda platnosť riadnym dokončením objednávky na e-shope Bellakabelky.sk/cz a jej následným uhradením.

 
2. Popis služby

Poskytovateľ zaručuje objednávateľovi, že mu umožní vrátenie výrobku do 60 dni od skončenia 14 dňovej zákonnej lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy a to za podmienok uvedených nižšie, ak objednávateľ službu využije.


3. Podmienky využitia služby

- Poskytovateľ je povinný poskytnúť službu, teda poskytnúť objednávateľovi možnosť vrátenia zakúpeného výrobku do 60 dní iba ak:
 
- Objednávateľ objedná službu v termíne, kedy je táto služba ponúkaná;

- Objednávateľ uhradí službu riadne a včas;

- Objednávateľ neodstúpi od zmluvy na kúpu výrobku, ktorého sa týka služba pred uplatnením služby;

- Objednávateľ uplatní službu najneskôr 60. deň po skončení zákonnej 14 dňovej lehoty;

- Objednávateľ nijako nepoškodí alebo neodstráni identifikačné štítky výrobku;

- Objednávateľ preukáže nárok na službu originálom daňového dokladu alebo potvrdením objednávky obsahujúceho príslušný výrobok a s ním súvisiacu službu;

- Objednávateľ predloží poskytovateľovi výrobok splňujúci podmienky (pozri definíciu nižšie);
   
V prípade, že objednávateľ splní podmienky, za ktorých môže službu využívať, bude mu vrátená celá cena výrobku formou kreditu podľa bodu 5. týchto podmienok. Podmienky sa považujú za splnené ak objednávateľ splní že vráti produkt s kompletným príslušenstvom a to hlavne (popruhy, doplnky, prívesky, darčeky a pod.). Výrobok nenesie známky používania a je vrátený vrátane obalového alebo darčekového balenia, ktoré nesie známky bežného rozbalenia tovaru.

V prípade, že objednávateľ uplatní službu a požiada o vrátenie výrobku v stave, že nesie známky používania, nadmerného opotrebovania, poškodenia alebo je výrobok nekompletný poprípade bez hlavného obalového materiálu a štítkov, potom objednávateľovi bude produkt zaslaný späť na náklady hradené objednávateľom poprípade môže byť ponúknutý iba spätný odkup za zníženú cenu podľa bodu 5. týchto podmienok.

Objednávateľ zakúpené produkty môže na vlastné náklady zaslať na adresu E-comm invest s. r. o., so sídlom Svätoplukova 1022/3, 903 01 Senec. Odporúčame zákazníkom, pre rýchlejšie vybavenie žiadosti tovar zasielať na adresu: Bellakabelky.sk, Mlynská 312/16, 92522 Veľké Uľany.

4. Vrátenie ceny služby

V prípade, že je objednávateľom spotrebiteľ, má právo od zmluvy na poskytovanie služby odstúpiť v zmysle zákona č. 102/2014 Sb., O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb, ale v takom prípade musí vydať aj všetky bezdôvodné obohatenia späť poskytovateľovi najneskôr v momente odstúpenia.

Objednávateľ si je vedomí toho, že službu zakupuje dobrovolne bez nátlaku a po preštudovaní týchto podmienok.

5. Vrátenie ceny výrobku formou kreditu

V prípade, že objednávateľ splní všetky podmienky služby alebo sa s poskytovateľom dohodne inak, poskytovateľ vráti bez zbytočného odkladu objednávateľovi kúpnu cenu výrobku vo forme poukazu na nákup tovaru na internetovom obchode bellakabelky.sk a bellakabelky.cz, tento poukaz nie je vymeniteľný za peniaze.

6. Záverečné ustanovenia

Platnosť a účinnosť nadobúdajú podmienky 29.11.2020, pričom špecifikácia tejto služby je k dispozícii na webových stránkach www.bellakabelky.sk a www.bellakabelky.cz.