Podmienky ochrany osobných údajov


I.Základné ustanovenia
1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť IA emotion s.r.o. IČO: 46 860 991 so sídlom Svätoplukova 1022/3, 903 01 Senec (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

adresa: Svätoplukova 1022/3, 903 01 Senec
email: office@bellakabelky.sk
telefón: 0948 152 820

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. 

II.Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III.Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona.
Oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.
Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je:
Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, tel. a e-mail kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.
Zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV.Doba uchovávania osobných údajov
1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
1. Príjemcovia osobných údajov sú:

Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy.
Zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu.
Zaisťujúce marketingové služby.

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.Vaše práva
1. Za podmienok stanovených v Zákone máte:
Právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona.
Právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona.
Právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona.
Právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona.
Právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona.
Právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
   
VII.Podmienky zabezpečení osobných údajov
1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.Záverečné ustanovenia
1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového kontaktného formulára, reklamačného formulára, recenzie obchodu, recenzie produktu a odberu noviniek. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3.Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.


Informácie o zbieraní súborov Cookies  


Za účelom zlepšenia poskytovaných služieb web Bellakabelky.sk využíva súbory cookie. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v počítači alebo zariadení pri návšteve internetovej stránky Bellakabelky.sk. Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho prehliadača. O tejto skutočnosti je upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavuje ďalším prezeraním našej webovej stránky.


Súbory cookies pomáhajú napr.:


K správnej funkčnosti stránok, aby bolo možné dokončiť proces nákupu.

Pri zapamätávaní prihlasovacích údajov našich zákazníkov, takže ich nemusia opätovne zadávať.

Pri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie používajú návštevníci najčastejšie. Na základe toho môžeme čo najlepšie prispôsobiť ponuku požiadavkám zákazníkov.

Pomáhajú nám zistiť, ktoré reklamy si návštevníci najčastejšie prehliadajú, aby sa im pri prechádzaní stránok nezobrazovala stále tá istá reklama, prípadne aby sa im nezobrazovala reklama na tovar, o ktorý nemajú záujem.


Aké súbory cookie používame: 


Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo Vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo Vašom zariadení oveľa dlhšie alebo pokiaľ ich manuálne neodstránite (doba ponechania súborov cookie vo Vašom počítači, mobile či tablete závisí od individuálneho nastavenia.


Z hľadiska funkcie, ktorú jednotlivé cookie plnia, je možné cookie rozdeliť na:


Konverzné - Analyzovanie výkonu rôznych predajných kanálov.

Trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon predajných kanálov.

Remarketingové, ktoré sa používajú pre personalizáciu obsahu reklám.

Analytické, ktoré pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu.

Esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webstránky.

Podľa týchto údajov Vás však nie je možné identifikovať.