Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Bellakabelky.sk


I. Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Obchodné podmienky upravujú obchodný vzťah medzi podnikateľským subjektom E-comm visions s.r.o., sídlo podnikania Svätoplukova 3, 903 01 Senec, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v BA, oddiel s. r. o. , vložka číslo 110576/B, IČO: 50255878 , DIČ: SK2120249263, Bankové spojenie: FIO Banka, číslo účtu 2800987092 kód banky 8330, IBAN: SK028330000002800987092 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim.
Obchodný vzťah sa rozumie uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, elektronickým obchodným systémom www.bellakabelky.sk (ďalej len „obchod“).
Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.
Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, ktorý je spracovaný systémom obchodu, obsahujúci identifikačné údaje o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovú cenu objednávky.
Obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
Obchodné podmienky rešpektujú platné zákony Slovenskej republiky: Zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Zákon č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


II. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá správny druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky.
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu spolu s tovarom všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru (daňový doklad), záručný list (ak ho výrobca poskytuje). Predávajúci nenesie zodpovednosť: za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou prepravnou spoločnosťou počas prepravy kupujúcemu, za oneskorené dodanie, prípadné nedodanie tovaru, zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho, prípadne nedodanie objednaného tovaru zavinené nepredvídateľnými prekážkami alebo vyššou mocou.
Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o tom, ak sa objednaný tovar nevyrába a nie je dlhodobo na objednanie. V tom prípade, si kupujúci môže vybrať iný tovar alebo stornovať svoju objednávku bez udania ďalšieho dôvodu.


III. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade zistenia akýchkoľvek závad alebo poškodenia zásielky, o tomto okamžite informovať prepravcu a predávajúceho. Ak ide o evidentné poškodenie spôsobené prepravnou spoločnosťou je zákazník povinný takúto zásielku odmietnuť prevziať.
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením jeho kúpnej ceny a následným prevzatím objednaného tovaru od prepravcu alebo osobne.
Kupujúci sa zaväzuje, že v prípade, keď neprevezme tovar, ktorý si objednal na základe elektronickej objednávky, znáša náklady na prepravu a vrátenie v plnom rozsahu. To platí aj v prípade, ak požaduje opätovné doručenie tovaru, kupujúci je povinný uhradiť náklady prvého, aj následného doručenia. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.  


IV. Dodacie podmienky

Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie identifikačných údajov kupujúceho v elektronickom formulári, pri registrácii kupujúceho, alebo pri odoslaní objednávky.
Elektronicky prijatá objednávka je považovaná za návrh kúpno-predajnej zmluvy a je považovaná za záväznú pre predávajúceho aj kupujúceho.
Prijatie elektronickej objednávky predávajúci potvrdí kupujúcemu e-mailom, na emailovú adresu udanú kupujúcim pri registrácii.
Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru objednávky, tzn. množstva tovaru a výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu a vzdialenosť a pod., požiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade, ak kupujúci nevykoná autorizáciu požadovaným spôsobom a v lehote určenej predávajúcim, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto doby od začiatku ruší a objednávka sa považuje za neplatnú.
K uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza úplným zaplatením a prevzatím tovaru kupujúcim.  
V prípade riadneho neprebratia tovaru má predajca nárok na plnú náhradu škôd spôsobených neprebratím tovaru a to najmä náklady na prepravu a vrátenie tovaru v plnej výške.

Stornovanie objednávky kupujúcim

Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej vytvorenia pokiaľ už nedošlo k jej odoslaniu. Objednávka môže byť stornovaná písomným oznámením elektronickou poštou, na adresu predávajúceho. V prípade stornovania objednávky nie sú kupujúcemu účtované žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky.   

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim

Kupujúci môže v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z.. odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, bez udania dôvodu.
Odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote kupujúci oznámi predávajúcemu písomným oznámením elektronickou poštou, vyplnením formulára alebo telefonicky. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 3 dní od obdržania oznámenia.
Kupujúci má právo vrámci 14 dňovej lehoty, tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.
Kupujúci odošle tovar na vlastné náklady do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, v pôvodnom balení, štítkom, bez poškodenia, závad a znečistenia, so všetkým príslušenstvom a darčekmi, spolu s vyplneným formulárom (odstúpením od zmluvy), na adresu predávajúceho: E-comm visions s.r.o., Svätoplukova 1022/3, 903 01 Senec.
Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za stratený alebo poškodený tovar počas prepravy. Je vhodné, aby si zákazník ponechal potvrdenie o odoslaní s podacím číslom zásielky.
Predávajúci sa zaväzuje, že po splnení podmienok, vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy.
Kupujúci sa zaväzuje, že pri nedodržaní podmienok, znáša náklady na privedenie tovaru do pôvodného stavu až do výšky 100%  z kúpnej ceny tovaru.

Odstúpenie od zmluvy predávajúcim

Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (neúplná adresa, zle uvedené telefónne číslo alebo e-mail, kupujúci neodpovedá na e-maily, nezdvíha telefón, a pod.).
Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy, ak objednaný tovar už nie je možné zaobstarať (tovar sa už nevyrába alebo nedodáva) a kupujúci nesúhlasí s náhradným plnením.
Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy, ak je dôvodné podozrenie, že kupujúci má snahu zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.  

Miesto dodania, termín dodania

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa, ktorá je uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude odoslaný predávajúcim kupujúcemu s využitím služieb tretích subjektov – prepravných spoločností, alebo na základe dohody s kupujúcim.
Dodanie tovaru je zrealizované jeho odovzdaním kupujúcemu prepravnými spoločnosťami. Kupujúci potvrdzuje prevzatie svojím podpisom.
Predávajúci vyexpeduje kupujúcemu tovar v lehote, ktorá je uvedená pri každom tovare v nákupnom katalógu obchodu, obvykle v nasledujúci pracovný deň po prijatí elektronickej objednávky. V prípade dlhšej dodacej doby predávajúci bude kupujúceho včas informovať. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dodacou dobou, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci.  

Cena dopravy a doprava tovaru

Zásielky expedujeme Slovenskou poštou a prepravnou spoločnosťou GLS. Cena poštovného je vyčíslená v objednávkovom formulári.
Poštovné sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a kupujúci je povinný ho zaplatiť spolu s cenou tovaru tak, ako je to uvedené na objednávke. Ceny dopravy - poštovného a tovaru sú konečné - vrátane DPH. Uvádzané ceny sú platné vrámci Slovenska. Poštovné do zahraničia sa odvíja od dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

Kúpna cena a spôsob platby

Kupujúci kupuje od predávajúceho tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania elektronického objednávkového formulára uvedená pri každom danom tovare v nákupnom katalógu obchodu. Ceny tovarov sú konečné. Cena za použitie prostriedkov komunikácie je 0,00 €.
Doba platnosti cenovej akčnej ponuky - všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien.
Kupujúci si pri vyplňovaní elektronického objednávkového formulára zvolí spôsob platby z ponúkaných možností: 1. Dobierka - cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí pri prevzatí na pošte alebo u kuriéra. 2. Bankový prevod - po prijatí objednávky dostane kupujúci potvrdzujúci e-mail, kde budú uvedené doplňujúce informácie pre platbu bankovým prevodom. Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí vopred, prevodom na účet predávajúceho v lehote 7 dní. Po tejto lehote bude objednávka automaticky stornovaná.3.  Platba kartou Visa, Master Card a Maestro - kupujúci zaplatí kúpnu cenu za objednávku on-line pred dokončením objednávky. Platba prebieha cez zabezpečené SSL spojenie, mimo serveru bellakabelky.sk, priamo na stránke sprostredkovateľa platobnej brány. 4. Zrýchlený bankový prevod - po dokončení objednávky je zákazník presmerovaný do svojho IB, kde len potvrdí predvyplnený formulár pre úhradu.

V. Záručné podmienky a reklamácie

Všeobecné ustanovenia

Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov záruku na tovar. Záručná doba pre všetky tovary je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.
Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam, na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s návodom výrobcu.
 
        UPOZORNENIE! Nezaťažujte výrobky nad maximálnu povolenú nosnosť
        0,5 kg – spoločenské kabelky                       3 kg – batohy
        2 kg – pracovné kabelky a aktovky               2 kg – plážové kabelky či tašky
        1 kg – kabelky a tašky na bežné nosenie     8 kg – cestovné kabelky a tašky 

Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom.
Návod na ochranu, čistenie, ošetrovanie kabeliek a peňaženiek je voľne dostupný na webových stránkach predávajúceho. Zákazník je povinný riadiť sa pokynmi a odporúčaniami výrobcu na používanie daného výrobku, a návodom na ochranu, čistenie a ošetrovanie kabeliek, peňaženiek a iných produktov. Dodržovanie týchto pokynov povedie k Vašej aj našej spokojnosti. V prípade nerešpektovania pokynov môže byť reklamácia neuznaná.
 
Kontrola tovaru pri prevzatí

Kupujúci je povinný tovar od prepravcu  riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu. V prípade zistenia porušenia obalu, svedčiacom o neoprávnemom vniknutí do zásielky, alebo o poškodení zásielky manipuláciou, kupujúci zásielku neprevezme.
Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.
Kupujúci je povinný skontrolovať kompletnosť a zhodu zásielky s faktúrou ihneď po prevzatí. (Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke s prepravovaným tovarom.) V prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov kontaktujte zákaznícky servis predávajúceho. Dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru nebudú uznané.

Záručná doba a záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim a je platná 24 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o čas, ktorý bol výrobok v oprave, na základe priložených dokladov o predchádzajúcej oprave (reklamácii).
Zistená závada má byť oznámená predávajúcemu a nároky vyplývajúce zo závady tovaru uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
Pre uplatnenie reklamácie a prípadnej záručnej opravy je zákazník povinný uchovať si záručný list priamo od výrobcu, pokiaľ je pribalený k tovaru. Ak nie je pribalený originálny záručný list, potom ho nahrádza faktúra, ktorá je priložená v zásielke spolu s výrobkom.
Záručnú dobu nie je možné v žiadnom prípade zamieňať so životnosťou výrobku. Životnosť produktu je daná spôsobom a intenzitou používania, tzn. že intenzívnym používaním môže byť životnosť nižšia, než je zákonná záručná doba.
Záruka sa tiež nevzťahuje na závady vzniknuté mechanickým poškodením vinou kupujúceho (poškodenie spôsobené nadmerným a nevhodným užívaním, násilnou manipuláciou, neodborným otváraním), či poškodenie spôsobené vyššou silou.
Predávajúci nezodpovedá za závady tovaru, na ktoré bol kupujúci v čase kúpy tovaru upozornený a prevzatie tovaru neodmietol. Pri tovare predávanom za zníženú cenu sa záruka nevzťahuje na závady, pre ktoré bola cena znížená.
Kupujúci môže v predĺženej lehote tovar vrátiť do 14 dní bez udania dôvodu v tom prípade, že tovar nebol používaný, poškodený, znehodnotený a obsahuje všetky súčasti pôvodného balenia vrátane štítku. Dopravu hradí v plnej výške kupujúci.

Zásady uplatňovania a riešenia reklamácie v záručnej dobe

Reklamáciu kupujúci oznámi predávajúcemu písomným oznámením elektronickou poštou alebo vyplnením elektronického formuláru. O prijatí oznámenia o reklamácii bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 3 dní od obdržania oznámenia.
Kupujúci zašle reklamovaný tovar na adresu predávajúceho: E-comm visions s.r.o. , Svätoplukova 1022/3, 903 01 Senec
Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
Kupujúci je povinný priložiť k riešeniu reklamácie kópiu príslušného daňového dokladu o nákupe - faktúry, vyplnený reklamačný hárok alebo inú identifikáciu danej reklamácie.
Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný odoslať tovar v takom balení, aby nedošlo k poškodeniu tovaru počas prepravy na adresu predávajúceho, ako doporučenú a poistenú zásielku. Ak dôjde k ďalšiemu poškodeniu tovaru počas prepravy, takéto poškodenie reklamovaného tovaru nebude podliehať záručnej oprave.
Za takto vzniknuté škody predávajúci nenesie zodpovednosť.


Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
        a) doručenie oznámenia o reklamácii
        b) doručenie reklamovaného tovaru
        c) doručenie kópii daňového dokladu o nákupe - faktúry, reklamačného hárku alebo iného identifikátora reklamácie

Po prijatí reklamovaného tovaru bude kupujúci bezodkladne informovaný e-mailom o začatí reklamačného konania.
O spôsobe riešenia reklamácie rozhodne predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch, najmä ak je potrebné odborné posúdenie vady, alebo oprava tovaru - najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie.
Spôsob vybavenia reklamácie môže byť - oprava, výmena za nový kus, prípadne dodaný iný druh tovaru, o ktorý má kupujúci záujem (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo vrátenie kúpnej ceny.
O výsledku riešenia reklamácie bude kupujúci pred uplynutím 30 dňovej lehoty informovaný e-mailom a reklamačné konanie bude ukončené.
V prípade uznanej reklamácie s vrátením kúpnej ceny, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu tovaru v lehote do 14 dní od ukončenia reklamačného konania.
 

VI. Výmena tovaru

Kupujúci môže vymeniť zakúpený tovar do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
Výmenu tovaru v uvedenej lehote kupujúci oznámi predávajúcemu písomným oznámením elektronickou poštou, na adresu predávajúceho alebo vyplnením on-line formulára. Kupujúci v oznámení uvedie číslo novo požadovaného tovaru. O akceptovaní výmeny tovaru bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 3 dní od obdržania oznámenia.
Kupujúci má právo v rámci 14 dňovej lehoty, tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch požiadať o výmenu!
Kupujúci odošle tovar na vlastné náklady do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, v pôvodnom balení, bez poškodenia a závad, spolu s kópiou daňového dokladu – faktúrou alebo vyplneným formulárom (odstúpením od kúpnej zmluvy), na adresu predávajúceho: E-comm visions s.r.o., Svätoplukova 1022/3, 903 01 Senec.
Zmluvné strany sa dohodli, že cenový rozdiel kúpnej ceny vymieňaného tovaru bude vyrovnaný nasledovne: a) Ak kúpna cena nového tovaru prevyšuje kúpnu cenu pôvodného tovaru, kupujúci doplatí rozdiel (spôsob uhradenia doplatku je možné dohodnúť individuálne - dobierka, bankový prevod). b) Ak kúpna cena nového tovaru je nižšia ako kúpna cena pôvodného tovaru, predávajúci vráti preplatok kúpnej ceny kupujúcemu výlučne bezhotovostným spôsobom na účet uvedený kupujúcim v lehote do 3 dní od zrealizovanej výmeny tovaru. (Kupujúci v oznámení o výmene uvedie svoje bankové spojenie!)
Kupujúci sa zaväzuje, že pri nedodržaní podmienok  podľa čl. VII, bod 3 a 4 znáša náklady (zníženie hodnoty tovaru krátkodobým používaním) vo výške do 100% z kúpnej ceny vymieňaného tovaru.
Predávajúci nezodpovedá za drobné nezhody produktu na fotografiách a skutočnému vzhľadu.
 
 
VII. Záverečné a prechodné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné a platné v znení uvedenom v internetovom obchode predávajúceho odo dňa ich zverejnenia.
Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené v internetovom obchode predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok a reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania objednávky. Tak isto vykonaním objednávky súhlasí s odosielaním reklamných a propagačných materiálov na jeho emailovú adresu.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením v internetovom obchode www.bellakabelky.sk